เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
Untitled Document
 

 

 

แผนอัตรากำลัง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

       จากสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลคำเตยดังกล่าว เทศบาลตำบลคำเตยมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13) พ..2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

โครงสร้างเทศบาลตำบลคำเตยมีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานภายในเทศบาล จึงกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาลเพื่อ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและงานบริหารงานบุคคล ในสำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย ดังนี้

ตารางที่ 1 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย

นักบริหารงานเทศบาล

1) สำนักปลัดเทศบาล

2) กองคลัง

3) กองช่าง

4) กองการศึกษา

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย

นักบริหารงานเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

1) สำนักปลัดเทศบาล

2) กองคลัง

3) กองช่าง

4) กองการศึกษา

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

8.1 สำนักงานปลัดเทศบาล

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำเตยกำหนดภารกิจด้านการบริหารงานในสำนักปลัดเทศบาลและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปขึ้น เพื่อให้ดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้

ตารางที่ 2 โครงสร้างสำนักปลัด

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

นักบริหารงานเทศบาล 7

 

นักบริหารงานเทศบาล 8

ตำแหน่งเดิม

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

           ตำแหน่งเดิม

1) งานบริหารงานทั่วไป

1) งานบริหารงานทั่วไป

 

- นักบริหารงานทั่วไป 6 (หน.สป.)

- นักบริหารงานทั่วไป 7 (หน.สป.)

ตำแหน่งเดิม

-หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่งเดิม

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6

 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6

ตำแหน่งเดิม

 

- จพง.ธุรการ 2-4/5

 

- จพง.ธุรการ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

 

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-2/4

 

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-2/4

ตำแหน่งเดิม

2) งานการเจ้าหน้าที่

2) งานการเจ้าหน้าที่

 

- บุคลากร 3-5

 

- บุคลากร 3-5/6

ตำแหน่งเดิม

3) งานทะเบียนและบัตร

3) งานทะเบียนและบัตร

 

 

- จพง.ทะเบียนและบัตร 2-4/5

 

- จพง.ทะเบียนและบัตร 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

     

4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

- จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ2-4/5

 

- จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

5) งานแผนงานและงบประมาณ

5) งานแผนงานและงบประมาณ

 

- จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 3-5

 

- จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 3-5/6

ตำแหน่งเดิม

6) งานนิติการ

6) งานนิติการ

 
 

 

- นิติกร 3-5/6

ตำแหน่งเดิม

7) งานพัฒนาชุมชน

7) งานพัฒนาชุมชน

 

- นักพัฒนาชุมชน 3-5

- นักพัฒนาชุมชน 3-5

ตำแหน่งเดิม

8) งานส่งเสริมการเกษตร

8) งานส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

8.2 กองคลัง

        โครงสร้างกองคลัง เทศบาลตำบลคำเตยจะกำหนดภารกิจด้านการบริหารงานในกองคลังและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานคลังเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้

ตารางที่ 3 โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

- นักบริหารงานคลัง 6/7 (หน.กองคลัง)

- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7 )

ตำแหน่งเดิม

1) งานการเงินและบัญชี

1) งานการเงินและบัญชี

 

 

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6

   ตำแหน่งเดิม

 

- จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5

- จนท.การเงินและบัญชี 1-3

ตำแหน่งเดิม

2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 
 

 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6

  ตำแหน่งเดิม

 

- จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5

 

- จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

 

- จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5

   

3) งานพัสดุและทรัพย์สิน

3) งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

- นักวิชาการพัสดุ 3-5/6

 

- นักวิชาการพัสดุ 3-5/6

ตำแหน่งเดิม

 

- จพง.พัสดุ 2-4/5

 

- จพง.พัสดุ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

8.3 กองช่าง

         โครงสร้างกองช่าง เทศบาลตำบลคำเตยจะกำหนดภารกิจด้านการบริหารงานในกองช่างและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่างเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปตารางที่ 4 โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

- นักบริหารงานช่าง6/7(หน.กองช่าง)

- ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 )

ตำแหน่งเดิม

1) งานสาธารณูปโภค

1) งานสาธารณูปโภค

 

 

- นายช่างโยธา 2-4/5

- นายช่างโยธา 2-4

ตำแหน่งเดิม

 

- ช่างโยธา 1-2/4

 

- นายช่างไฟฟ้า 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

-ลูกจ้างประจำ

-เจ้าหน้าที่ประปา 1-3/4

ตำแหน่งเดิม

 

-ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งเดิม

2) งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร

2) งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร

     

8.4 กองการศึกษา

       โครงสร้างกองการศึกษา เทศบาลตำบลคำเตยจะกำหนดภารกิจด้านการบริหารงานในกองการศึกษาและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา เพื่อให้ดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้

ตารางที่ 5 โครงสร้างกองการศึกษา

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 
 

-ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7)

ตำแหน่งเดิม

- นักวิชาการศึกษา 3-5

- นักวิชาการศึกษา 3-5

ตำแหน่งเดิม

 

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

 

-เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (3 อัตรา)

ตำแหน่งเดิม

 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา)

ตำแหน่งเดิม

8.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำเตยจะกำหนดภารกิจด้านการบริหารงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและให้มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้

ตารางที่ 6 โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

- นักบริหารงานสาธารณสุข 6 

-     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาสาธารณสุข 6)

ตำแหน่งเดิม

 

-      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข          (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

ตำแหน่งเดิม

 

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

 

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

ตำแหน่งเดิม

๑) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๑) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 

- จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-3/4

- จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-3/4

ตำแหน่งเดิม

๒) งานรักษาความสะอาด

๒) งานรักษาความสะอาด

 

๓) งานควบคุมโรค

๓) งานควบคุมโรค

 

๔) งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

๔) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

9. การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง

     ตามข้อ 8 เทศบาลตำบลคำเตย ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งของพนักงานเทศบาลในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ได้ดังนี้

ตารางที่ 7 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ
.2555 – 2557) ฉบับปรับปรุง ๓

ส่วนราชการ

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่มลด

หมายเหตุ

 

2555

2556

2557

2555

2556

2557

 

ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๒.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7)

ว่าง

 

 

 

-

-

-

 

 

.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๔.บุคลากร 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6 ว

1

1

1

-

-

-

 

 

7. นิติกร 3-5/6 ว

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

8.นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๙.จพง.ทะเบียนและบัตร 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๑๐. จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๑๑.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1๒.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๑๓นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

1นักวิชาการพัสดุ 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๑๕นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

1๖. จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

1๗. จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๑๘. จพง.พัสดุ 2-4

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

2นายช่างโยธา 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

2นายช่างไฟฟ้า 2-4/5

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๒เจ้าหน้าการที่ประปา 1-3/4

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๓ลูกจ้างประจำ

1

 

 

 

ถ่ายโอนจาก รพชเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.ผู้อำนวยการศึกษากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7)

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๕. นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๖ .เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๗ครูผู้ดูแลเด็ก

4

4

4

4

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ผอ.กองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

๒๙.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

3๐. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

๓๑จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-3 /4

1

1

1

1

-

-

-

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6 ว

ว่าง

1

1

1

-

-

-

 

 

รวม

35

35

35

35

-

-

-

 

 

รวมทั้งสิ้น

35

35

35

35

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน